Informacja dla Abonenta Internetu, telefonu VoIP dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Terra Telekom Sp. z o.o. z siedzibą: 65 – 138 Zielona Góra ul. Poznańska 7B, wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000588820, NIP 9731024787 [dalej: Administrator, Operator].  Z Administratorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysłanej na adres spółki, telefonicznie: 68 506 51 50 lub wysyłając e-mail na adres: bok@terratelekom.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie spółki, pisemnie na adres spółki lub wysyłając e-mail na adres: iod@terratelekom.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych może się odbywać w celu:
a. wykonywania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b. RODO,
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rozliczeń finansowych, prowadzenia księgowości, archiwizacji dokumentacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie  art. 6 pkt 1 lit. c RODO,
c. nawiązania kontaktu z Panią/Panem w celu zapewnienia właściwej obsługi Abonentów oraz marketingu usług i nowych promocji, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art.6 pkt 1 lit. a. RODO,
d. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj. zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f. RODO.

4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 
a. marketing bezpośredni świadczonych usług telekomunikacyjnych przez Operatora, 
b. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podwykonawcy wspierający Operatora w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, 
b. podmioty współpracujące ze spółką przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych,
c. podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną Operatora,
d. podmioty i instytucje zajmujące się dochodzeniem należności, banki, operatorzy pocztowi.

6. Okres przechowywania danych
a. dane osobowe będą przechowywane w czasie wykonywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie zakreślonym obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze, w tym w ustawie Prawo telekomunikacyjne,
b. dane osobowe przekazane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c. dane transmisyjne niezbędne do naliczania opłat, będą przechowywane w okresie trwania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

7. Zgodnie z RODO, w każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii tych danych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
b. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Z praw tych mogą Państwo skorzystać, składając wniosek/żądanie na wyżej podane nasze dane kontaktowe.
W sytuacji, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     
8. Podanie danych osobowych niezbędnych do podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest warunkiem umownym. Odmowa podania tych danych, skutkowała będzie odmową zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne – podstawą ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, lecz nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Informacja dla Klienta telewizji IPTV o zasadach przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], informujemy, że:

1. Współadministratorami danych osobowych są trzy podmioty prawne zaangażowane w świadczenie na rzecz Klienta usług telewizji IPTV, zwanymi łącznie – Dostawcami są:

                 □ Operator Lokalny – Terra Telekom Sp. z o.o.  z siedzibą w Zielonej Górze 65-138, ul. Poznańska 7B,
                 telefon: 65 506 5150, adres e-mail: bok@terratelekom.pl

                 □ EVIO POLSKA Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu 61-708, ul. Chopina 4,

                 □ EVIO Sp. z o.o, z siedzibą w Poznaniu 61-714, Aleja Niepodległości 27.

2. Współadministratorzy wyznaczyli własnych Inspektorów Danych Osobowych
a.  Operator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w jego siedzibie, pisemnie wysyłając pocztę na adres Operatora lub wysyłając e-mail na adres: iod@terratelekom.pl
b. EVIO i EVIO Polska wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod adresem:            
iod@evio.pl.

3. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w uzgodnionym i niezbędnym zakresie w celu
a. wykonania umowy o świadczenie usług telewizji IPTV lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO,
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach w zakresie rozliczeń finansowych,
prowadzenia księgowości, archiwizacji dokumentacji, na podstawie  art. 6 pkt 1 lit. c) RODO i zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawach podatkowych oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne,
c. zapewnienia właściwej obsługi świadczonych usług poprzez nawiązanie kontaktu z Klientem oraz marketingu  własnych usług telekomunikacyjnych i nowych promocji, na podstawie zgody Klienta, tj. zgodnie  z art. 6 pkt 1 lit. a) RODO,
d. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Współadministratorów, tj. zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane
a. podwykonawcom wspierającym Dostawców w świadczeniu usług telekomunikacyjnych,
b. podmiotom współpracującym z Dostawcami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych
oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu promocji i marketingu,
c. podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć telekomunikacyjną Dostawców.

5. Zgodnie z RODO, Klient w każdym czasie jest uprawniony do
a. dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora,
b. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Z  praw tych Klient może skorzystać, składając wniosek na wyżej podane dane kontaktowe,
c. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe Klientów będą przechowywane
a. w czasie wykonywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie zakreślonym obowiązkami prawnymi ciążącymi na Współadministratorach, w tym w ustawie Prawo telekomunikacyjne lub przepisach odrębnych,
b. dane osobowe przekazane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c. dane transmisyjne niezbędne do naliczania opłat, będą przechowywane w okresie trwania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest warunkiem umownym. Odmowa podania tych danych, skutkowała będzie odmową zawarcia umowy.  Podanie numeru telefonu i  numeru rachunku bankowego nie jest warunkiem zawarcia umowy.

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, lecz nie  będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

do góry