Informacja dla Abonenta Internetu, telefonu VoIP dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Terra Telekom Sp. z o.o. z siedzibą: 65 – 138 Zielona Góra ul. Poznańska 20C, wpisana do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000588820, NIP 9731024787 [dalej: Administrator, Operator].  Z Administratorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysłanej na adres spółki, telefonicznie: 68 506 51 50 lub wysyłając e-mail na adres: bok@5g.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie spółki, pisemnie na adres spółki lub wysyłając e-mail na adres: rodo@terratelekom.pl

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych może się odbywać w celu:
a. wykonywania umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b. RODO,
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rozliczeń finansowych, prowadzenia księgowości, archiwizacji dokumentacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne, na podstawie  art. 6 pkt 1 lit. c RODO,
c. nawiązania kontaktu z Panią/Panem w celu zapewnienia właściwej obsługi Abonentów oraz marketingu usług i nowych promocji, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. zgodnie z art.6 pkt 1 lit. a. RODO,
d. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, tj. zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f. RODO.

4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 
a. marketing bezpośredni świadczonych usług telekomunikacyjnych przez Operatora, 
b. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. podwykonawcy wspierający Operatora w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, 
b. podmioty współpracujące ze spółką przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych,
c. podmioty obsługujące i utrzymujące sieć telekomunikacyjną Operatora,
d. podmioty i instytucje zajmujące się dochodzeniem należności, banki, operatorzy pocztowi.

6. Okres przechowywania danych
a. dane osobowe będą przechowywane w czasie wykonywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie zakreślonym obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze, w tym w ustawie Prawo telekomunikacyjne,
b. dane osobowe przekazane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c. dane transmisyjne niezbędne do naliczania opłat, będą przechowywane w okresie trwania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

7. Zgodnie z RODO, w każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii tych danych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
b. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Z praw tych mogą Państwo skorzystać, składając wniosek/żądanie na wyżej podane nasze dane kontaktowe.
W sytuacji, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
     
8. Podanie danych osobowych niezbędnych do podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest warunkiem umownym. Odmowa podania tych danych, skutkowała będzie odmową zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne – podstawą ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, lecz nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

do góry